Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Even doorbijten… je bent er zo doorheen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en bestellingen van digitale producten die te koop worden aangeboden op www.365contentkalender.nl. Gebruik maken van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling (m.a.w. downloaden van gratis of betaalde producten) via de eShop van 365 Contentkalender houdt in dat u deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

Artikel 1 – Definities

1.1 365 Contentkalender: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “365 Contentkalender ”

Digitale Doerakken
Prins Hendriklaan 27
3433 EH Nieuwegein

1.2 Diensten: De door 365 Contentkalender te verlenen diensten zoals beschreven op www.365contentkalender.nl waaronder het verschaffen van toegang tot en het gebruik van het Systeem via een browser uitsluitend met het doel de Website op te zetten en te onderhouden, en eventueel de hosting van de Website.

1.3 Klant: De (rechts)persoon met wie 365 Contentkalender. een overeenkomst heeft gesloten.

1.4 Overeenkomst: De overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) tussen 365 Contentkalender en Klant op grond waarvan 365 Contentkalender aan Klant Diensten verleent.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en rechtsbetrekkingen van 365 Contentkalender en op alle met 365 Contentkalender gesloten overeenkomsten.

2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden.

2.3 Klant gaat deze overeenkomst aan in de hoedanigheid van bedrijf. Klant kan dus geen beroep doen op het consumentenrecht en geniet geen bescherming zoals het herroepingsrecht.

2.4 365 Contentkalender is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekendgemaakt en treden veertien (14) dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld.

2.5 Indien Klant de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de Overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden op te zeggen zonder dat 365 Contentkalender tot vergoeding van kosten of schade is gehouden. Het betaalde abonnementsgeld zal pro rato worden gerestitueerd.

Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst

3.1 De Overeenkomst tussen 365 Contentkalender en Klant komt tot stand door te klikken op de bestelknop in de laatste stap van het registratieproces op de Website van 365 Contentkalender. De Overeenkomst komt ook tot stand bij verstrekken van betalingsgegevens door Klant via telefoon, e-mail of schriftelijk.

3.3 365 Contentkalender heeft het recht zonder opgaaf van reden een potentiële Klant te weigeren.

Artikel 4 – Duur gebruikersrecht

4.1 De overeenkomst komt tot stand voor een periode van minimaal 12 maanden. De overeenkomst kan door Klant tussentijds en na afloop worden verlengd.

4.2 De overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd, het gekozen aantal maanden voor de initiële overeenkomst is hierbij leidend.

4.3 Klant zal zich na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst onthouden van ieder direct of indirect gebruik van de diensten en is gehouden om alle van 365 Contentkalender verkregen informatie binnen twee werkdagen na de datum van beëindiging of ontbinding te verwijderen uit alle bij Klant aanwezige (computer)apparatuur.

4.4 365 Contentkalender en Klant zijn bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst schriftelijk of per e-mail te ontbinden en zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van kosten of schade in de volgende gevallen; (a) indien de andere partij haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; (b) Klant (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend; (c) Klant onder curatele of bewind is gesteld, dan wel 365 Contentkalender haar activiteiten staakt of liquideert. 

4.5 Ongeacht het overige bepaalde in deze Overeenkomst zullen de volgende verplichtingen na het einde van deze Overeenkomst doorlopen: (a) openstaande betalingen; (b) intellectuele eigendomsrechten; (c) aansprakelijkheid.

Artikel 5 – Rechten en plichten 365 Contentkalender

5.1 365 Contentkalender spant zich in om de Diensten continu ter beschikking te stellen, maar garandeert niet dat de Diensten te allen tijde beschikbaar zijn.

5.2 365 Contentkalender is niet betrokken bij de inhoud van de Website van Klant, 365 Contentkalender is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteit van de aangeboden producten en diensten, reclame, en de afhandeling van de verkoop zoals betaling en levering.

5.3 365 Contentkalender verricht haar Diensten altijd volgens een inspanningsverplichting en zij geeft geen garantie ten aanzien van de resultaten van haar Diensten, tenzij Partijen zulks expliciet schriftelijk anders overeenkomen.

5.4 365 Contentkalender behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de Diensten. 365 Contentkalender zal zich inspannen om wijzigingen die een beperking van de kernfuncties van de Diensten en het Systeem inhouden vooraf, met inachtneming van een redelijke termijn, te melden, tenzij dit redelijkerwijs of technisch niet mogelijk is.

5.5 365 Contentkalender kan de Diensten en/of het Systeem mogelijk uitbreiden met modules die nieuwe functionaliteiten bevatten. Modules die aan nieuwe gebruikers tegen betaling worden aangeboden, vallen niet automatisch onder de reikwijdte van de Overeenkomst. Indien Klant gebruik wenst te maken van deze modules dient hij hierover nadere afspraken te maken met 365 Contentkalender.

Artikel 6 – Rechten en plichten Klant

6.1 Klant verkrijgt hierbij het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om gebruik te maken van de Diensten.

6.2 Klant is zelf verantwoordelijk voor alle gebruik en het toepassen van de Diensten.

6.3 Klant verplicht zich om aan 365 Contentkalender alle noodzakelijke gegevens te verschaffen en medewerking te verlenen die 365 Contentkalender nodig heeft om de Diensten te verrichten. 365 Contentkalender mag de Diensten opschorten zo lang Klant niet aan haar verplichtingen voldoet. 365 Contentkalender is nooit aansprakelijk voor enige schade en/of vertraging die is ontstaan door het niet, niet tijdig, of gebrekkig voldoen aan de in dit artikel bedoelde informatie- en medewerkingsplicht.

6.4 Correspondentie en/of levering vindt plaats via email en internet. Klant is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste(email)adres aan 365 Contentkalender. Daarnaast is Klant ook verantwoordelijk voor het juist instellen van de (computer)apparatuur en eventueel aanwezige programma’s zoals firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat aan Klant gestuurde berichten en digitale producten kunnen worden ontvangen.

Artikel 7 – Aanbiedingen, prijzen en betalingen

7.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s en inclusief 21% BTW.

7.2 De betaling van de aangeboden digitale producten op www.365contentkalender.nl geschiedt online en via de aangeboden betaalmethodes. Het product wordt digitaal en na de succesvolle betaling automatisch via email geleverd.

7.3 Met de plaatsing van een bestelling en de betaling van een digitaal product gaat de koper een definitieve koopovereenkomst aan met 365 Contentkalender. De voorwaarden van deze overeenkomst zijn op 365 Contentkalender beschikbaar voordat en op het moment dat u een product bestelt. Tijdens het bestelproces dient u deze voorwaarden ook te accepteren.

7.4 Een definitieve overeenkomst geeft de koper het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het gebruik van de digitale producten. Het intellectueel eigendomsrecht en het wettelijke auteurschap blijven te allen tijde bij 365 Contentkalender.

7.5 Op digitale producten van 365 Contentkalender geldt geen recht van retour. Annuleren van reeds uitgevoerde en geleverde bestelling is om deze reden niet mogelijk.

Artikel 8 – Intellectuele eigendomsrechten

8.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de Website en andere diensten, en met betrekking tot alles wat 365 Contentkalender ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen software, kennisprogramma’s, teksten, designs, video’s en afbeeldingen, komen toe aan 365 Contentkalender.

8.2 Het is Klant niet toegestaan om enige aanduiding over merken, handelsnamen, auteursrechten of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen of te wijzigen.

8.3 Het is Klant niet toegestaan om de dienst of een gedeelte daarvan te kopiëren, te reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of te reconstrueren.

8.4 Klant verkrijgt, voor zover noodzakelijk voor gebruikmaking van de Diensten, een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot deze intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

9.1 365 Contentkalender is nimmer aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade van Klant of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële schade als gevolg van het gebruiken of niet-gebruiken van de Diensten.

9.2 De aansprakelijkheid van 365 Contentkalender jegens Klant, uit welken hoofde dan ook, is beperkt tot de door Klant op grond van de Overeenkomst verschuldigde vergoeding voor een periode van drie (3) maanden voorafgaand aan het moment waarop de schade is ontstaan.

9.3 Klant zal 365 Contentkalender en door haar ingeschakelde derden vrijwaren voor alle aanspraken van derden terzake van aansprakelijkheid, schade en kosten, ontstaan als gevolg van of verband houdende met het gebruiken of niet- gebruiken door Klant van de Diensten.

9.4 Opgegeven termijnen zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. 365 Contentkalender is niet aansprakelijk indien opgegeven termijnen worden overschreden

9.5 De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van 365 Contentkalender (hoogste leidinggevend personeel).

Artikel 10 – Overmacht

10.1 365 Contentkalender is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan:

a) een tekortkoming van externe hosting providers en toeleveranciers van 365 Contentkalender
b) onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen
c) belemmeringen als gevolg van de door Klant benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische infrastructuur
d) werkstakingen
e) brand
f) ongeval of ziekte van personeel
g) Denial of Services (DoS) aanvallen
h) door 365 Contentkalender onvoorziene problemen en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van 365 Contentkalender afhankelijk is

10.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft Klant het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding of ontbinding per e-mail te beëindigen zonder dat 365 Contentkalender tot enige vergoeding van kosten of schade is gehouden.

10.3 Indien 365 Contentkalender door beperkingen of belemmeringen of andere vormen van overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Klant heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.

Artikel 11 – Advisering

11.1 Alle door 365 Contentkalender gegeven adviezen, gedeelde kennis en door 365 Contentkalender verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door 365 Contentkalender te leveren diensten zijn geheel vrijblijvend en worden door 365 Contentkalender verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. 365 Contentkalender verleent daarbij geen enkele garantie.

11.2 Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door 365 Contentkalender is 365 Contentkalender niet aansprakelijk. Klant vrijwaart 365 Contentkalender tegen alle aanspraken van derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van 365 Contentkalender.

Artikel 12 – Privacy

12.1 365 Contentkalender respecteert de privacy van Klant. 365 Contentkalender zal de persoonsgegevens van Klant verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de Privacyverklaring die op de website van 365 Contentkalender is in te zien. Klant stemt in met deze verwerking van zijn persoonsgegevens.

Artikel 13 – Diversen

13.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door 365 Contentkalender vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.

13.2 Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Voor vragen kunt u via email contact met ons opnemen